Privacy Statement & Disclaimer

Privacy Statement

2WAY verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van 2WAY en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens).

2WAY verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens en data vertrouwelijk en zorgvuldig ten behoeve van onze eigen organisatie. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder toestemming vooraf.

Verwerking persoonsgegevens

2WAY verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het gebruik van de en bij een bezoek aan onze bedrijfsevenementen en -activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van onze eigen administratie en om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten.

Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of door 2WAY hiervan per e-mail op de hoogte stellen via privacy@2-way.nl

Contact
Heeft u contact met ons opgenomen per telefoon, e-mail, het contactformulier op onze website of social media, dan hebben wij uw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal tien jaar om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer het laatste contactmoment was, en wat de inhoud hiervan was, zodat we u goed kunnen helpen en de juiste prioriteiten kunnen stellen.

Solliciteren bij 2WAY
In het geval u solliciteert op een functie bij 2WAY vragen wij u om informatie met ons te delen. Het gaat hier dan om uw NAW-gegevens, uw geboortedatum en uw CV. Deze gegevens worden maximaal vier weken bewaard, tellend vanaf de einddatum van de sollicitatietermijn.

Bezoek aan ons pand
In en buiten onze panden maken wij gebruik van cameratoezicht.

Gebruik van ons Wi-Fi netwerk
Tijdens een bezoek aan ons bedrijfspand kunt u gratis gebruikmaken van onze Wi-Fi. Zodra u bent ingelogd op ons Wi-Fi netwerk worden er automatisch gegevens verzameld, zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens gebruiken wij alleen om misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons Wi-Fi netwerk, dan kunnen wij de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons Wi-Fi netwerk blokkeren. De bewaartermijn voor de gegevens die wij verzamelen bedraagt maximaal één jaar (of korter, als de maximumcapaciteit is bereikt).

Webshop
2WAY beschikt over een webshop welke wij afnemen bij App4Sales. Bij het gebruik van de website worden de bedrijfsnaam, vestigingsadres, naam contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer geregistreerd.

Cookies
Wij maken op 2WAY.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Uiteraard kunt u het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via uw browser kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren.

Sociale media
2WAY maakt gebruik van sociale media om u op de hoogte te houden van onze nieuwste oplossingen en diensten, onze vacatures en onze events. U kunt ons volgen op LinkedIn. Aan het gebruik van sociale media zijn geen voorwaarden vanuit 2WAY verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het sociale media platform.

Beveiliging persoonsgegevens

2WAY neemt alle maatregelen welke in redelijkheid van haar kunnen worden verlangd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, interventie en verlies maar ook tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of publicatie. Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken:

  • Versleuteling bij het verzamelen of overdragen van gevoelige informatie
  • Technische en organisatorische maatregelen die zorgen voor blijvende integriteit, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en herstelvermogen van verwerkingssystemen en services;
  • Beperken van fysieke toegang tot onze locaties;
  • Beperken van toegang tot gegevens die wij over u verzamelen;
  • Vernietigen of onbruikbaar maken van persoonsgegevens waar dit door de wet wordt vereist.

Uw privacy rechten

Wij informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via privacy@2-way.nl

Inzage, rectificatie en verwijdering
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

2WAY zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2WAY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor 2WAY geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. 2WAY behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2WAY.

Wijziging Privacy Statement & Disclaimer

2WAY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement & Disclaimer. Wij adviseren u regelmatig deze pagina te raadplegen om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact opnemen

Indien u contact met 2WAY wilt opnemen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@2-way.nl of een brief naar ons sturen:

2WAY Zeewolde
Landauer 29
3897 AB ZEEWOLDE
Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Let's Talk!